پرنسس من دیشب تخت و کمدی که برات سفارش داده بودیم آوردند خیلی قشنگه

فرشته کوچولوی لحظه شماری می کنم که زودتر در آغوشت بگیرم و هر روز زندگیم با بودن تو زیباتر و شادتر بشه.

دخترم دوست دارم