فرشته کوچولو امروز با باباجی رفتیم سرویس خوابت را سفارش دادیم ، خیلی گشتیم تا یه سرویس خوشگل برات پیدا کردم .

عزیزم پدربزرگت خیلی دوست داره چون همش میگفت هر چیزی که فکر میکنی بهترینه انتخاب کن یک سرویس قشنگ

دخترکم مامانی هم کلی برات خرید کرده و چیزهای خوشگل خریده با خاله ندا رفتند و کلی لباس و وسایل خوشگل برات خریدند که مامانی تا ٢ ماه دیگه میاد ایران و با خودش میاره.

خاله نرگس هم قراره یه بسته با کلی چیزهای قشنگ برات پست کنه.