حس مادری

١۴ آذر ١٣٨٩ وقتی دکترم بهم گفت باردارم با تمام وجودم احساست کردم و از اینکه کودکی در وجودم قراره رشد کنه و هر لحظه وجودش را احساس کنم احساس خوشهالی کردم.

نی نی کوچولوی من با تمام وجودم دوست دارم.

مامی و بابا هر کاری میکنن تا تو بهترین باشی.