فردا سونوگرافی هفته نوزدهم را انجام میدم .خیلی هیجانزده هستم چون فردا قطعاً مشخص میشه که عشق مامان و بابا یه دختر کوچولوی ناز و مامانی هست یا یه پسر خوشگلقلب.

ولی فرشته کوچولو برای مامان و بابا فقط سلامتی تو مهمه، ما خیلی دوست داریم و برای اینکه در آغوشت بگیریم لحظه شماری می کنیم.ماچ