دیروز ٢۵ بهمن ،روز عشق،  من و همسر و نی نی روز عشق را جشن گرفتیم.قلب

دیشب همسر عزیز کلی من را سورپرایز کرد با یک دسته گل زیبای رز و کلی هدیه روز ولنتاین

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب